تحقیق درمورد آزمایشگاهی،، ، تغییرات،، نیستند،

دانلود پایان نامه

انجماد که باعث افزایش نرخ مرگ ومیر سلولی می شوند بلافاصله پس از ذوب مشهود نیستند، از این رو به منظور بررسی این تغییرات، می توان از کشت کوتاه مدت بافت انجمادی استفاده نمود.
با توجه به احتمال وجود آسیب های سلولی طی فرآیند انجماد بافت بیضه و کشت آزمایشگاهی، تاثیرات منفی احتمالی پروسه های مذکور بر الگوی بیان ژن های

دیدگاهتان را بنویسید