تحقیق درمورد کاسپاز، آپوپتوز، ۳۱DFF، دالتونی

این پروتیین در پاسخ به شرایط نامناسب سلول مانند عدم وجود سرم، فعال شدن لیگاند مرگ و وجود عوامل مخرب شیمیایی به دو قطعه ی هترودیمر ۱۰ و ۲۰ کیلو دالتونی شکسته می شود. کاسپاز ۳ فعال باعث شکستن و فعال کردن دیگر اعضای خانواده ی کاسپاز و آپوپتوز سریع و غیر قابل بازگشت سلول می شود. کاسپاز ۳ با شکستن و فعال سازی ۳۱DFF باعث شکست و ایجاد

دیدگاهتان را بنویسید