تحقیق درمورد گروه کنترل

بیان ژن های Fas/Fas ligand در سطح mRNA میشود، ولی افزایش معناداری در بیان این ژن در سطح پروتیین ایجاد نمی کند (۶۲). بررسی بیان ژن Fas در سلول های زایای بیضه ی موش پس از انجماد شیشه ای نشان داد که میزان بیان ژن Fas پس از انجماد در مقایسه با سلول های زایای گروه کنترل کاهش می یابد (۶۳).
۱-۵-۱-۲-مسیرداخلی آپوپتوز و ژنهای دخیل در

دیدگاهتان را بنویسید