تحقیق رایگان درمورد نیاز به شناخت

عمومی است .
هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است .
هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است .
هرزه نگاری هویت مختص فضای سایبر نیست و در فضای سنتی هم قابل ارتکاب است
۶-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
عنوان عام هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران قابل انطباق با موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی از قوانین خاص چون قانون مطبوعات ،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای است اما هرزه نگاری هویت به عنوان یک مفهوم خاص صراحتا مورد توجه خاص مقنن واقع نشده است که به نظر می‌رسد برخلاف جوامع غربی و با توجه به بسترهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه ایرانی شایان توجه است،لذا در این پایان نامه به دنبال آنیم که با تبیین و تشریح ابعاد موضوع ضمن آشنایی دستگاه قضا با هرزه نگاری هویت به عنوان قسمی از هرزه نگاری ،توجه خاص قوه مقننه را برانگیزیم .
۷-روش تحقیق
نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات : روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است . نگارنده سعی برآن دارد که به معرفی و بیان دقیق مفهوم هرزه نگاری هویت و همچنین بیان ابعاد مختلف مسئله بپردازد و در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی – پژوهشی و نشریات مربوط به موضوع رجوع شده و در پایان با استفاده از نظریات و داده های جمع اوری شده به تحلیل و بررسی ابعاد مسئله پرداخته است .
۸-طرح تحقیق
این پایان نامه با عنوان«هرزه نگاری هویت در فضای سایبر» در دو فصل تدوین شده است که به بررسی مسائل ماهوی این جرم می پردازد. در فصل اول به تعریف و بررسی مفاهیم مربوطه مانند هرزه نگاری، هویت، فضای سایبر، داده و اطلاعات، سیستم و شبکه، اینترنت و…می پردازیم. همچنین ویژگی های جرایم سایبری به طور عام و جرم هرزه نگاری به طور خاص و معیارهای شناسایی این جرم بررسی شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده ی این جرم شامل عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی و همچنین جرایم وابسته به هرزه نگاری بررسی شده است.

فصل نخست:
شناخت هرزه نگاری
فصل اول این نوشتار شامل سه بخش میباشد و هر بخش به مقتضای مطلب شامل چند گفتار است که به بیان مفاهیم، ویژگیها و اقسام هرزهنگاری پرداخته است. در بخش اول به تعریف مفاهیمی چون فضای سایبر، داده و اطلاعات، سیستم و شبکه، اینترنت، هرزهنگاری، هویت و هرزه- نگاری هویت میپردازیم. بخش دوم مطالبی را در خصوص ویژگیهای جرایم رایانهای و سایبری و ویژگیهای جرم هرزهنگاری دربرمیگیرد و درنهایت در بخش سوم به معیارهای شناسایی هرزهنگاری میپردازد.
بخش اول: کلیات و مفاهیم
بخش اول این فصل در هفت گفتار تدوین شده است که در هر گفتار به صورت مجزا به تعریف مفاهیم و مقایسه نظریات حقوقدانان با یکدیگر پرداخته شده است.
گفتار اول: مفهوم فضای سایبر
فضای سایبر به عنوان محل ارتکاب بزههای رایانهای جهانی است بزرگتر و بیحد و مرزتر از جهان واقعی که از اجزایی مانند رایانه، اطلاعات، شبکه و… بوجودآمدهاست که برای شناخت و بررسی جرایم رایانهای نیاز به شناخت دقیق این فضا احساس میشود.

از لحاظ لغوی در فرهنگ های مختلف، سایبر «cyber» به معنی مجازی و غیر ملموس و مترادف لغت انگلیسی «virtual» می باشد .(باستانی، ۱۳۹۰، ۶۳)
واژه سایبر از لغت یونانی «keybermetes» به معنای سکاندار یا راهنما مشتق شده است و نخستین بار این اصطلاح سایبر نتیک توسط ریاضیدانی به نام نوربرت ونیر در کتابی با عنوان سایبر نتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین در سال ۱۹۴۸ به کار برده شده است .(زندی،۱۳۸۹،۳۸)
گفته شد که سایبر در فرهنگهای مختلف، از لحاظ لغوی به معنای مجازی و غیر ملموس است و البته «در برخی فرهنگهای کامپیوتری به یک گروه از کامپیوترهای بسیار بزرگ یا ابر کامپیوتر که به دست شرکت کنترل دیتا(سی-دی-سی) ساختهشده، مانند کامپیوتر سایبر۷۰ (syber 70) اطلاق شده است.» (بای و پورقهرمانی، ۱۳۸۸، ۲۰)
در واقع واژه سایبر به همه محیط هایی اشاره دارد که اساس آنها بر مبنای پردازش بوده و طبق سیستم صفر و یک کار می کند .(فضلی، ۱۳۸۳، ۱۶۴)
فضای سایبر نتیک محیطی بر ساخته از اطلاعات نامرئی تعریف شده؛ اطلاعاتی که می تواند اشکالی متفاوت به خود بگیرد. (پیشگامی فرد، ۱۳۸۹، ۱۹۵)
در مورد فضای سایبر، بعضی معتقدند واژه «فضای سایبر» را نخستین بار، ویلیام گیبسون نویسنده داستان علمی ـ تخیلی در کتاب «neveromancer» در سال ۱۹۸۴ به کار برده است. فضای سایبر در معنا به مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیایی فیزیکی گفته می شود. (زندی،۳۸،۱۳۸۹)
خلق اصطلاح سایبر که امروز محور بسیاری از بحث هاست، در دهه ۹۰ خصوصاً از سال ۱۹۹۴ به بعد بود، البته قبلاً واژه سایبر نتیک مطرح بود اما فضای سایبر و به دنبال آن حقوق سایبر و جرایم سایبری از این دهه شروع شد. مراد از سایبر در مباحث حقوقی مجموعه رایانه + مودم + مخابرات با ویژگی های شبیه سازی و مجازی سازی است .(زندی، ۱۳۸۹، ۴۸)
اصطلاح “فضای سایبر” دارای تعاریف متعددی است، که در ذیل به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
فضای سایبر(syber space) اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط رایانه، شبکه های رایانهای و کاربران است. به کلام دیگر، دنیای مجازی که کاربران اینترنت زمانی که online هستند، موجودیت مییابند.(http://www.Atis.org.tg2k/-cyberspace.html.)
“سایبر سپیس” (syber space) مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق کامپیوتر و ارتباطاتِ راه دور بدون درنظرگرفتن جغرافیای عینی است.(باستانی، ۱۳۹۰، ۶۳)
باستانی (۱۳۹۰، ۶۵) فضای سایبر را این گونه تشریح میکند:
«محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه های بین المللی (این شبکه ها از طریق شاهراه های اطلاعاتی مانند اینترنت به هم وصل هستند) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشورها و به طور کلی هر آن چه در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس استفاده کنندگان و کاربران می باشند و به طریق کامپیوتر، اجزاء آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط می باشد.»
Syber space به تمام محیطهایی مانند اینترنت اطلاقمیشود که در آن اشخاص بوسیله کامپیوترهای به هم پیوسته با یکدیگر تبادلدارند.(آریا، ۱۳۷۲، ۱۵۳)
زندی(۱۳۸۹،۴۲) می گوید :
«فضای سایبر، تمامیت الکترونیکی پدید آمده از طریق ارتباط جهانی مجموع وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال داده های الکترونیکی با ویژگی شبیه سازی و مجازی سازی است».
سایبر(syber) در زبان انگلیسی پیشوند و در زبان فارسی پسوندی است که به کلمات جدید و امروزی متصل میشود تا به آنها معنا و مفهوم دهد به گونهای که مرتبط با فضای رایانه یا بر خط (online) باشد.(عالیپور، ۱۳۹۰، ۳۹) در ترجمه فارسی این لغت معمولاً سه اصطلاح رایانهای، سایبری و آنلاین بهکاربردهمیشود؛ مثل دنیای مجازی آنلاین، بزههای رایانهای یا سایبری یا پول رایانهای.(عالیپور، ۱۳۹۰، ۳۹)
درمجموع میتوان گفت که تعاریف ارائهشده یا متضمن این هستند که فضای سایبر در اصل جهان سایبر است که در عرض جهان فیزیکی مطرحشدهاست یا آن را همچون منبعی برای تبادل اطلاعات دانستهاند و یا اینکه فضای سایبر را با دید سخت افزارانه نگریسته و آن را تشکیلیافته از اتصال بیشماری از رایانهها و سامانهها میدانند که ذیلاً به این سه معیار اشارهمیگردد:(عالیپور، ۱۳۹۰، ۴۰)
یکم؛ فضای سایبر همچون جهانی نو

دوم؛ فضای سایبر همچون منبع اطلاعاتی
سوم؛ فضای سایبر همچون پیوندگاه سامانهها:(عالیپور، ۱۳۹۰، ۴۰)
یکم؛ فضای سایبر همچون جهانی نو: برخی از تعاریف گرایش به بهرهگیری از این عنوان برای شناساندن یک دنیای جدید است. در یک تعریف، گفتهشده که محیط سایبر عبارتاستاز جهانی نو و آفریدهشده به وسیله شبکههای رایانهای. و در تعریف دیگر آمده که فضای سایبر عبارت است از سپهر ساخته شده ذهنی، تصنعی و مجازی یا فضای مفهومی که باکاربرد رایانه توسعه یافته است. (عالیپور، ۱۳۹۰، ۴۰)
تعریف فضای سایبر به جهان جدید یا جهان دیگر صرفاً میتواند جنبه ادبی و دربرخی موارد جنبه جرم شناختی داشتهباشد تا با بیان بایستهها و مقتضیات چنین فضای عنان گسیخته و پهناور، بتوان درک صحیحی از علت وقوع جرم و شناخت مجرمین داشت و گرنه این تعریف از جهت حقوقی کمتر میتواند مورد توجه باشد و به راستی نیز ویژگیهای عینی و ملموس آن را هویدا نمی‌سازد.(عالیپور، ۱۳۹۰، ۴۱)
دوم؛ فضای سایبر همچون منبع اطلاعاتی: فضای سایبر به جهت محتوایی که در آن قراردارد، فضای اطلاعات نیز نامیدهمیشود. برهمیناساس برخی در تعریف فضای سایبر گفتهاند که این فضا ناظر به همه منابع اطلاعاتی قابل دسترس در شبکههای رایانهای است.(عالیپور، ۱۳۹۰، ۴۱)
همانطور که اشارهشد، تعریف فضای سایبر به جهان جدید دارای ارزش ادبی و جرم شناختی است و ازمنظر حقوقی کمتر مورد توجهاست و جز در برخی موضوعات مانند صلاحیت سایبری، ارزش حقوقی فضای سایبر را بیاننمیکند؛ از طرفی تعریف فضای سایبر به منبع اطلاعاتی صرفاً اهمیت محتوای آن را نشانمیدهد و حاکی از ایستایی آن است نه پویایی و قابلیتهای فراوان آن؛ چرا که این تعریف از فضای سایبر بیانگر آن است که فضای سایبر در مقام ذخیرهسازی و نگهداری اطلاعات است در حالی که قابلیت اصلی فضای سایبر تبادل اطلاعات در پرتو اتصالات عدیدهاست، یعنی قابلیت و رکن بنیادین این فضا که در هیچ یک از این دو تعریف مورد توجه قرارنگرفتهاست.
سوم؛ فضای سایبر همچون پیوندگاه سامانهها: فضای سایبر چندان هم بیارتباط با فضای بیرونی نیست و به اعتبار قرارداشتن سامانههای رایانهای در مکانهای گوناگون است که فضای سایبر، چهره جهانی پیداکردهاست. درواقع خشت نخست فضای سایبر پراکندگی سامانههای رایانهای و مخابراتی در همه کشورها و همه نقاط جهان است تا با اتصال آنها با همدیگر، فضای سایبر نمودیابد. پس فضای سایبر از جهت ماهیت از پیوند چندین رایانه یا سامانه ارتباطی بنیاد گرفتهاست و بسیاری کوشیدهاند ازهمین منظر به فضای سایبر بنگرند و برایناساس در تعریف فضای سایبر گفتهشده که همان محیط اینترنت است که رایانهها و جامعه را به هم پیوندمیدهد و محل پیوند همین فضا، موسوم به فضای سایبر است.(عالیپور، ۱۳۹۰، ۴۲)
به نظرمیرسد؛ تعریف اخیر که بیانگر ماهیت فضای سایبر است مناسبتر و کاملتر باشد چراکه برای شناسایی دقیق هر امر قبل از تبیین و بررسی گسترده، کارکرد و قابلیت، ویژگیها و یا هرموضوع مرتبط دیگر، شایستهاست که به بررسی ماهیت آن پرداخت و از این منظر، فضای سایبر همان پیوندگاه سامانههای رایانهای و مخابراتی است.
و درنهایت عالیپور(۱۳۹۰، ۴۳) میگوید:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«باتوجه به بررسی سنجههای گوناگون از تعریف فضای سایبر میتوان گفت که فضای سایبر، محیطی تشکیلیافته از سامانهها و شبکههای ارتباطی متصل به هم است که قابلیت هرنوع رفتار متناسب با محیط مبادله داده، ذخیره و انتشار اطلاعات را دارد.»
درمورد نامگذاری این فضا در زبانفارسی نظرات مختلفی مطرح است:
برخی عقیده دارند که بهترین عنوانی که هم جامعیت و هم مانعیت این فضا را ملحوظ داشته است، عنوان «فضای مجازی» است. چرا که این عنوان هم جرایم رایانه ای صرف را در خود جای می‌دهد و هم توانایی تحت پوشش قرار دادن جرایم شبکه ای و مرتبط با فناوری را نیز در خود دارد.(زررخ، ۱۳۸۹، ۳۲)
با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق سایبر به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته، یافتن لغت معادل و یا ترجمه آن ب

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید