دانلود تحقیق با موضوع هیلگارد، گسست، ۱۹۹۱، ۴۵در

منطوره در مقابل کامپیوتر با منظور مشخص که کروگر آن را بیان نموده است (نصرآبادی ۱۳۸۵).
۳-نظریه گسستگی نوین ۴۴
این نظریه به شکل اصلاح شده نظریه‌ی انفکاک است که توسط هیلگارد ۴۵در سال ۱۹۹۱ مطرح شده است. هیلگارد معتقد است هیپنوتیزم می‌تواند نوعی گسست در هوشیاری افراد ایجاد کرده و فرآیندهای ذهنی را به دو جریان جدا از هم آنی و همزمان

دیدگاهتان را بنویسید