دانلود پایان نامه ارشد درمورد سادوک،۲۰۰۷،، سادوک، NMDA، دارد(

بسیار بالایی است. بنابراین ممکن است گلوتامات با همکاری هیپرکورتیزولمی ، واسطه ی اثرات زیانبار عصبی – شناختی در افسردگی شدید راجعه باشد. شاهد اخیر حاکی است که آنتاگونیست های گیرنده NMDA اثرات ضد افسردگی دارد( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۷-۱-۵-پیک های ثانویه و آبشارهای داخل سلولی
اتصال عصب – رسانه ( نوروترانسمیتر)

دیدگاهتان را بنویسید