دانلود پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی

است.آمین های زیستی ،نوراپی نفرین و سروتونین دو نوروترانسمیتر( عصب – رسانه ) از نوع آمین زیستی هستند که بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند.
۲-۷-۱-۱-نورایی نفرین. همبستگی دیده شده در مطالعات علوم پایه، میان تنظیم کاهشی۱۴ گیرنده های?. آدرنرژیک و پاسخ بالینی به داروهای ضد افسردگی ممکن است تنها داد? محکم و قانع

دیدگاهتان را بنویسید