دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۲-۷-۱-۴-سایر، ۱۳۹۱).، رضاعی، سادوک

دربار? ارتباط دو پامین با افسردگی وجود دارد:یکی اینکه در افسردگی ممکن است مسیر دو پامینی مزولیمبک دچار کژکاری شده باشد و دیگری اینکه ممکن است گیرند? نوع ۱ دوپامین ( D1) در این بیماری کم کار شده باشد ( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۷-۱-۴-سایر آشفتگی های عصب – رسانه ها ( نوروترانسمیترها)
استیل کولین ( Ach) در نورون

دیدگاهتان را بنویسید