بررسی رابطه بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس
۳-۱ بررسی رابطه بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس
۳-۲ بررسی رابطه بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس
۳- ۳ بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس
۳-۴ بررسی رابطه بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس
 
بررسی رابطه بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس
۱-۵- سؤالات تحقیق :
بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای چه رابطه وجود دارد؟
بین تجربه حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
بین تخصص حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
۳-۱ بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
۳-۲ بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
۳- ۳ بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
۳-۴ بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
۳-۵ بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
۱-۶- فرضیه های تحقیق:
بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای رابطه معنی داری وجود دارد
بین تجربه حسابرس و استقلال رای وی رابطه معنی داری وجود دارد
بین تخصص حسابرس و استقلال رای وی رابطه معنی داری وجود دارد
بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد