منابع تحقیق با موضوع (۱۰۰)، تعويض، پاسخگويي، (درصد)

دانلود پایان نامه

آزمون t-test مشخص گرديد که اختلاف معني داري بين گروه ها از نظر ميانگين نمره آنها وجود ندارد .

جدول شماره ۱۲-۴: توزيع نحوه پاسخ واحدهاي مورد پژوهش به سوال تعويض ست ونتيلاتور بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ويژه

نحوه پاسخگويي

سابقه کار
درست
نادرست
جمع کل

تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
يکسال و کمتر
۱۰ (۶۷/۴۱)
۱۴ (۳۳/۵۸)
۲۴ (۱۰۰)
از ۱ تا ۵ سال
۲۳ (۳۳/۳۳)
۴۶ (۶۷/۶۶)
۶۹ (۱۰۰)
از ۵ تا ۱۰ سال
۱۵ (۴۶/۳۸)
۲۴ (۵۴/۶۱)
۳۹ (۱۰۰)
۱۰سال به بالا
۵ (۳۳/۳۳)
۱۰ (۶۷/۶۶)
۱۵ (۱۰۰)
جمع
۵۳ (۰۵/۳۶)
۹۴ (۶۵/۶۳)
۱۴۷ (۱۰۰)
نوع آزمون و نتيجه
P=0.334 کاي اسکوئر

جدول فوق نشان مي دهد در بين کساني که به سوال دوره تناوب تعويض ست ونتيلاتور بيشترين جواب درست (۶۷/۴۱%)دادند مربوط به گروه يا سابقه يکسال وکمتر بوده وبيشترين جواب نادرست (۶۷/۶۶%) به اين گزينه مربوط به گروه يا سابقه ۱ تا ۵سال وبالاتر از ۱۰سال مي باشد . آزمون کاي اسکوئر مشخص کرد که از نظر آماري ارتباط معني داري بين نحوه پاسخگويي بر اساس گروها بر حسب سابقه کار وجود ندارد .
.

جدول شماره۱۳-۴ : توزيع نحوه پاسخ واحدهاي مورد پژوهش به سوال تعويض مرطوب کننده بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ويژه

نحوه پاسخگويي

سابقه کار

جمع کل

درست
نادرست

تعداد(درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
يکسال و کمتر
۵ (۸۳/۲۰)
۱۹ (۱۷/۷۹)
۲۴ (۱۰۰)
از ۱ تا ۵ سال
۱۶ (۱۹/۲۳)
۵۳ (۸۱/۷۶)
۶۹ (۱۰۰)
از ۵ تا ۱۰ سال
۴ (۲۶/۱۰)
۳۵ (۷۴/۸۹)
۳۹ (۱۰۰)
۱۰سال به بالا
۳ (۲۰)
۱۲ (۸۰)
۱۵ (۱۰۰)
جمع کل
۲۸ (۱۹)
۱۱۹(۸۱)
۱۴۷ (۱۰۰)
نوع آزمون و نتيجه
P=0.239 کاي اسکوئر

جدول فوق نشان مي دهد در بين کساني که به سوال دوره تناوب تعويض مرطوب کننده بيشترين جواب درست (۱۹/۲۳%)دادند مربوط به گروه با سابقه ۱ تا ۵ سال بوده وبيشترين جواب نادرست (۷۴/۸۹%) به اين گزينه مربوط به گروه با سابقه ۵ تا ۱۰ مي باشد .آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد از نظر آماري بين سابقه کار و نحوه پاسخگويي به روش تعويض مرطوب کننده ارتباط معني داري وجود ندارد .

جدول شماره۱۴-۴ : توزيع نحوه پاسخدهي واحدهاي مورد پژوهش به گزينه تعويض ست ونتيلاتور بر اساس تعداد تخت ها در بخش مراقبت ويژه

نحوه پاسخگويي
تعدادتخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
۳-۲ تخته
۳۰ (۲/۶۵)
۱۶ (۸/۳۴)
۴۶ (۱۰۰)
۵-۴ تخته
۸ (۱۶)
۴۲ (۸۴)
۵۰ (۱۰۰)
بيشتر از۶ تخت
۲۱ (۲۸)
۵۴ (۷۲)
۷۵ (۱۰۰)
جمع کل
۵۹ (۵/۳۴)
۱۱۲ (۵/۶۵)
۱۷۱ (۱۰۰)
نوع آزمون و نتيجه
P<0.0001 کاي اسکوئر جدول فوق نشان مي دهد.در بين کساني که به سوال دوره تناوب تعويض ست ونتيلاتور بيشترين جواب درست (2/65%)دادند مربوط به گروه 2 و 3 تخته بوده وبيشترين جواب نادرست (84%) به اين گزينه مربوط به گروه 4 و 5 تخته مي باشد . با انجام آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد که از نظر آماري ارتباط معني داري بين نحوه پاسخگويي بر اساس تعداد تخت وجود دارد . جدول شماره 15 -4 : توزيع نحوه پاسخگوي واحدهاي مورد پژوهش به گزينه دوره تناوب تعويض مرطوب کننده بر اساس تعداد تخت. نحوه پاسخگويي
تعداد تخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
۳-۲ تخته
۱۰ (۷/۲۱)
۳۶ (۳/۷۸)
۴۶ (۱۰۰)
۵-۴ تخته
۳ (۶)
۴۷ (۹۴)
۵۰ (۱۰۰)
بيشتر از۶ تخت
۲۰ (۷/۲۶)
۵۵ (۳/۷۳)
۷۵ (۱۰۰)
جمع کل
۳۳ (۳/۱۹)
۱۳۸ (۷/۸۰)
۱۷۱ (۱۰۰)
نوع آزمون و نتيجه
P=0.01 کاي اسکوئر

جدول فوق نشان مي دهد که در بين کساني که به سوال دوره تناوب تعويض مرطوب کننده بيشترين جواب درست (۷/۲۶%)دادند مربوط به گروه بيشتر از ۶ تخته بوده وبيشترين جواب نادرست (۹۴%) به اين گزينه مربوط به گروه ۴ و ۵ تخته مي باشد با انجام آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد که ارتباط معني داري بين پاسخ گروه ها بر اساس تعداد تخت وجود دارد .

جدول شماره۱۶-۴ : توزيع نحوه پاسخدهي واحدهاي مورد پژوهش به سوال تاثير وضيت بيمار در پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ويژه

نحوه پاسخگويي
سابفه کار(سال)
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
يکسال و کمتر
۲۳ (۸/۹۵)
۱ (۲/۴)
۲۴ (۱۰۰)
از ۱ تا ۵ سال
۶۰ (۸۷)
۹ (۱۳)
۶۹ (۱۰۰)
از ۵ تا ۱۰ سال
۳۲ (۸۲)
۷ (۱۳)
۳۹ (۱۰۰)
۱۰سال به بالا
۱۴ (۳/۹۳)
۱ (۷/۶)
۱۵ (۱۰۰)
جمع کل
۱۲۹ (۸/۸۷)
۱۸ (۲/۱۲)
۱۴۷ (۱۰۰)
نوع آزمون و نتيجه
P=0.374 کاي اسکوئر

جدول فوق نشان مي دهد در بين کساني که به سوال تاثير پوزيشن بيمار به پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه پاسخ درست دادند بيشترين درصد مربوط به افراد با سابقه کار يکسال وکمتر بوده است . با انجام آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد که از نظر آماري ارتباط معني داري بين سابقه کار در ICU وچگونگي جواب آنها وجود ندارد ..

جدول شماره۱۷-۴ : توزيع نحوه پاسخدهي واحدهاي مورد پژوهش به سوال تاثير وضيت بيمار بر پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه بر حسب گروه بندي بر اساس تعداد تخت

ن
حوه پاسخگويي

تعداد تخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
۳-۲ تخته
۳۱ (۴/۶۷)
۱۵ (۶/۳۲)
۴۶ (۱۰۰)
۵-۴تخته
۴۷ (۹۴)
۳ (۶)
۵۰ (۱۰۰)
بيشتر از۶ تخت
۷۱ (۷/۹۴)
۴ (۳/۵)
۷۵ (۱۰۰)
جمع کل
۱۴۹ ( ۸۷)
۲۲ (۱۳)
۱۷۱ (۱۰۰)
نوع آزمون و نتيجه
P<0.0001 کاي اسکوئر
جدول فوق نشان مي دهد که در بين کساني که به سوال تاثير پوزيشن بيمار به پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه پاسخ درست دادند بيشترين درصد مربوط به گروههاي است که در بخشهاي بيشتر از ۶تخت کار مي کنند و کمترين پاسخ درست در بخش هاي با ۲ يا ۳تخته مي باشد .با انجام آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد که ارتباط معني داري بين دانش پرستاران وتعداد تخت بخش مراقبت ويژه وجود دارد .

جدول شماره۱۸-۴ : موانع اجراي اصول راهنماي مبتني بر شواهد براي پيشگيري از عفونت وابسته ونتيلاتور در بخشهاي مراقبت ويژه
وضعيت موجود
گزينه هاي چک ليست

وجود دارد

وجود ندارد

تعداد کل بخش
۱) اتصال بخش به شبکه اينترنت
۲
۱۲
۱۴
۲) وجود منابع ومجلات در مورداصول راهنماي مبتني بر شواهد در بخش
۲
۱۲
۱۴
۳) ترجمه و نصب اصول راهنما در کنار تخت بيمار
۴
۱۰
۱۴
۴) وجود پوسترآموزشي وپمفلت در باره اصول راهنماي مبتني بر شواهد براي پيشگيري از عفونت وابسته به ونتيلاتو
۶
۸
۱۴
۵) وجود آموزش مدون وسمينار آموزشي در باره اصول راهنماي مبتني بر شواهد براي پيشگيري از عفونت وابسته به ونتيلاتور
۵
۹
۱۴
۶) وجود ست ساکشن بسته
۲
۱۲
۱۴
۷) وجود لوله تراشه با راه ساکشن زيرگلوت
۰
۱۴
۱۴
۸) وجود تخت کنتيک در بخش
۰
۱۴
۱۴
۹ ) تعداد پرستار درشيفت (پرستار به تخت)
۱به۱ ۱به۲ ۱به۳ ۱به۴
۱
۱۳


۱۳
۱


۱۴
۱۴

دیدگاهتان را بنویسید