منابع تحقیق درمورد نیروی کار، حداقل مربعات معمولی، تقاضای نهاده، تابع تقاضا

دانلود پایان نامه

روش های ۲SLS ،۳SLS و حداقل مربعات معمولی مقید به این نتیجه رسیدند که کشش تقاضای نیروی کار نسبت به نرخ دستمزد منفی و تقاضای نیروی کار نسبت به قیمت گندم حساس می باشد و کشش عرضه محصول نسبت به دستمزد منفی و غیر حساس و نسبت به قیمت گندم و سطح زیر کشت مثبت و غیر حساس است.
ترکمانی و رضایی(۱۳۷۹) به برآورد تابع تقاضای نهاده های تولید

دیدگاهتان را بنویسید