منابع تحقیق درمورد پور(۱۳۷۹)، گوجه، مکملی، متقاطع

دانلود پایان نامه

خود قیمتی تقاضا برای تمامی نهاده ها منفی و مقدار عددی کشش ها کمتر از یک بدست آمد که نشان دهنده بی کشش بودن تقاضا برای عوامل تولید بود. کلیه کشش های متقاطع کوچک هستند که رابطه جانشینی یا مکملی ضعیف نهاده ها را نشان می داد.
حسن پور(۱۳۷۹) در بررسی رفتار قیمت سیب زمینی ، گوجه فرنگی و پیاز با استفاده از سیستم تقاضای معکوس به روش

دیدگاهتان را بنویسید