منابع و ماخذ پایان نامه ، مشتقهایی، First، dA/d?=f

توانستند تولید طیفهای مشتقی را با استفاده از روشهای ریاضی با سرعت و سهولت زیاد بهبود بخشند. اگر دریک طیف A نشانگر جذب، ? نشانگر طول موج باشد در این صورت مشتقهایی از طیف را به صورت زیر نشان میدهند.
Zero order A=f(?) (۱-۴)
First order dA/d?=f ?(?)

دیدگاهتان را بنویسید