منابع و ماخذ پایان نامه ، Loading، (th)، (P’h)

به صورت حاصل جمع r ماتریس با رتبه ۱ نوشته می‌شود. کلیه این Mh ماتریس دارای رتبه ۱ را می توان به صورت ضرب خارجی دو برابر Scores (th) و Loading (P’h) نوشت:
X=t1P’1+t2P’2+..taP’a (۱-۲)
یا به فرم ماتریس
X=TP ‘

دیدگاهتان را بنویسید