منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، کمترین مربعات جزئی، رگرسیون خطی

۴۵(CLS)، رگرسیون کمترین مربعات معکوس۴۶(ILS)، رگرسیون خطی چند تایی۴۷(MLR)، رگرسیون اجزای اصلی۴۸(PCR)، و رگرسیون کمترین مربعات جزئی۴۹(PLS).در ادامه روش رگرسیون کمترین مربعات جزیی (PLS) توضیح داده می‌شود] ۲۵-۲۱[.

۱-۹- روش های مشتقی در اسپکتروفتومتری
طیف سنجی مشتق شده با استفاده از مشتق اول و یا بالاتر با توجه به طول

دیدگاهتان را بنویسید