منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون

دانلود پایان نامه

Scores مربوط به نویز در حد صفر است و بدین ترتیب ابعاد ماتریس داده‌ها کاهش می‌یابد.
۱-۷-۲- رگرسیون مولفه‌های اصلی (PCR)
هدف PCR مدلی بین غلظت ترکیبات سازنده و PCهای یک ماتریس و به عبارت دیگر طیف‌ها می‌باشد. PCR، تجزیه طیفی PCA را روش رگرسیون ILS ترکیب می‌کند تا یک مدل کمی برای نمونه‌های پیچیده بدست آورد. تفاوتی که PCR با

دیدگاهتان را بنویسید