منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره، رگرسیون

MLR دارد، در این است که PCR طیف‌ها درابتدا به تعداد کمتریPC های اورتوگانال کاهش می‌یابند، و به معنی این است که حتی اگر بین طول موج‌ها روابط زیادی وجود داشته باشد، باز هم PCR موثر عمل می‌کند.

۱-۷-۳- تکنیک‌های رگرسیون
PC ها گاهی فاکتورهای فرضی نامیده می‌شوند، هدف کالیبراسیون چند متغیره، تبدیل فاکتورهای فرضی به غلظت‌های

دیدگاهتان را بنویسید