منابع و ماخذ پایان نامه (۱-۳)، برایند، Loading، Scoresو

(۱-۳)
بردارهای Scores و Loadingتوسط روش‌های روش متوالی جفت- جفت۴۲ مثل NIPALS43 محاسبه می‌شود.

شکل۱-۱- نمایش ماتریس X به Scoresو Loading توسط روش آنالیز مولفه های اصلی
ماتریس Scores فقط به تعداد گونه‌های اصلی ستون خواهد داشت زیرا برایند بردارهای

دیدگاهتان را بنویسید