منابع پایان نامه ارشد با موضوع حرکت،، شل، لیگامنتها:، ۲-۲-۳-۴-

تعریف میشوند اما آنها به صورت آناتومیکی ارتباط باهم نزدیکی دارند. ، به منظور محدود کردن حرکت، ساختار کپسول-لیگامنتی۵۰ به طور معکوسی در طول چرخش بازو، سفت و شل میشود. در میانه حرکت، این ساختارها نسبتا شل هستند و ثبات کتف اساسا با عمل عضلات RC و دوسربازویی حاصل میشود (لیپیت۱۹۹۳).
۲-۲-۳-۴- لیگامنتها:
شامل دودسته لیگامنت

دیدگاهتان را بنویسید