منابع پایان نامه ارشد با موضوع دامنه حرکتی

مییابد(لیپیت۱۹۹۳).
لابرم به عنوان یک نقطه اتکا برای ساختارهای کپسولی- لیگامنتی ۴۶عمل میکند (موزلی و اورگارد ۱۹۶۲۴۷).
لابرم ۲ تا عملکرد اصلی دارد اول محل نشست لیگامنتهای گلنوهومرال است دوم به عنوان یه ضربهگیر، ضد نیروی برشی عمل میکند که بیشتر در میانه دامنه حرکتی آشکار است(آدکینسن۱۹۹۸۴۸).
۲-۲-۳-۳- کپسول مفصلی:
کپسول مفصلی،

دیدگاهتان را بنویسید