منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفصلی، گلنوهومرال، میشود.(، ساسلوسکی

مسطح است و همچنین غضروف مفصلی گلنوئید در اطراف ضخیم است، علاوه بر آن پایهای برای اثر فشار حفرهای به وسیله عضلات RC و عضلات اطراف آن فراهم میکند بنابراین سطح مفصلی باعث پایداری میشود.( ساسلوسکی و فلتاو۴۱ ۱۹۹۲).
مفصل گلنوهومرال به طور کامل به وسیله کپسول پوشیده شده است و به طور نرمال محتوای کمتر از ۱ml مایع مفصلی است که با ایجاد

دیدگاهتان را بنویسید