منابع پایان نامه ارشد با موضوع نیروی کشش

کمی فشار درون مفصلی منفی۴۲ اثر مکشی، برای مقاومت در برابر جابه جایی سر بازو را فراهم میکند. این مکانیسم پایداری را افزایش پیدا میدهد. بعلاوه نیروی کشش سطحی و جذب ملوکولی وقتی که دو مایع مجزا درسطحهای نزدیکی باشند ایجاد میگردد و بنابراین ۲ سطح نمیتوانند به آسانی جدا از هم جدا شوند(مثال سر خوردن ۲تا لیوان مرطوب که کنار هم قرار

دیدگاهتان را بنویسید