منابع پایان نامه ارشد با موضوع پایدارکنندههای، وارنر۱۹۹۹۴۰).، کند(کول، ۲-۲-۳-۱-

مرکز چرخش را از دست دهد یا ناپایدار شود. درجه ناپایداری ممکن است منجر به نیمه دررفتگی تا جابجایی کامل مفصل شود و به عضلات اطراف و ساختارهای استخوان یا کپسول یا هردو آسیب وارد کند(کول و وارنر۱۹۹۹۴۰).

۲-۲-۳- پایدارکنندههای استاتیکی مفصل گلنوهورمرال:
۲-۲-۳-۱- سطح مفصلی
شعاع انحنای استخوان گلنوئید کمی در قسمت سر استخوان بازو

دیدگاهتان را بنویسید