منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۱۹۹۶۵۱، ۱۳۸۶)، دبسکی، رواسی

رباط مختلف (فوقانی، میانی و تحتانی) است که از لبه قدامی-فوقانی گلنوئید به روی برجستگی کوچک توسعه مییابد. این لیگامنتها بخش ضخیم شده کپسول است و سطح قدامی مفصل را تقویت میکند (بوردمن و دبسکی ۱۹۹۶۵۱ ; رواسی ۱۳۸۶) (شکل۲-۷).
لیگامتهای غرابی-بازویی و لیگامنتهای فوقانی گلنوهومرال سراستخوان بازو را از جابجایی تحتانی در آداکشن و جابجایی

دیدگاهتان را بنویسید