منابع پایان نامه درمورد انتخاب طبیعی

آغاز می‌گردد. الگوریتم‌های ژنتیک برای هدایت عملیات جستجو به طرف نقطه بهینه از تعدادی عملگر استفاده می‌کنند و در فرآیندی که به انتخاب طبیعی وابسته است، جمعیت موجود به تناسب برازندگی افراد آن برای نسل بعد انتخاب می‌شوند. سپس، جمعیت جدید جایگزین جمعیت پیشین می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد. معمولا جمعیت جدید برازندگی بیشتری دارد، این

دیدگاهتان را بنویسید