منبع پایان نامه درباره ، (مح، بغدا، .))و

آن هم در شرایط دشوار سیاسی آن روز که هر لحظه بیم ستمگری و نابودی می رفت امام هادی درباره وی چنین فرمود: هذاابوعمر{عثمان بن سعید} ثقه الامین .))و ایشان عثمان بن سعید فردی مورد اعتماد و درست کردار است عثمان بن سعید پس از رحلت امام عسگری امام عسگری به بغدا مهاجرت کرد ودر آن ها منطقه کرج (مح

دیدگاهتان را بنویسید