منبع پایان نامه درباره الکوکسید، سل-ژل، الکوکسید،، شیمیائی

دانلود پایان نامه

برای مونومرهای معدنی بوده و همچنین در مسیر الکوکسید، به وسیله روش های شیمیائی مثلاً با کنترل سرعت واکنش هیدرولیز و تراکم می‌توان سرعت واکنش های کلی را کنترل کرد. بنابراین شیمی فرایند سل-ژل براساس الکوکسید آسانتر از پدیده‌های شیمی کلوئیدی مثل بارهای سطحی یا گونه‌های جذب شده روی سطح ذرات قابل کنترل است. علاوه برآن مسیر الکوکسید

دیدگاهتان را بنویسید