منبع پایان نامه درباره الکوکسید، واکنش‌های، پیش‌ماده، پیش‌مادهی

بکار برده می‌شود تشکیل شده است. در نتیجه هیدرولیز و تراکم این پیشماده، سل به ژل تبدیل شده که طی خشک‌کردن تحت شرایط خاصی شبکه معدنی از آن تشکیل می‌شود. معادلات واکنش‌های اساسی که تبدیل پیش‌ماده الکوکسید را به ژل و نهایتاً به شبکه معدنی ممکن می‌سازند را نشان می‌دهد. در واکنش هیدرولیز پیش‌مادهی الکوکسید به گونه‌های معدنی که در الکل

دیدگاهتان را بنویسید