منبع پایان نامه درباره کوچکی، ۱۰۰-۱نانومتر، می‌مانند.، براونی

در سال ۱۷۷۹، مطالعات ابلمن، گراهام روی ژل سیلیکا در سال ۱۸۴۷ و ۱۸۶۴ مربوط می‌شود. البته قسمت عمده‌ای از کار در علم کلوئیدها، در اواسط دهه ۱۸۰۰ انجام گرفت.
سل‌ها ذرات کلوئیدی پراکنده در محلول به ابعاد ۱۰۰-۱نانومتر هستند که به علت کوچکی بیش از حد بوسیله حرکت براونی در محلول به حالت معلق باقی می‌مانند. ژل نیز عبارتست از شبکه جامد

دیدگاهتان را بنویسید