منبع پایان نامه درباره Si، Ti، Sn، اتیل،

دانلود پایان نامه

محلولند تبدیل می‌شوند.
درمرحله متراکم شدن، گونه‌های فعال شده باهم واکنش می‌دهند و شبکه پلیمری معدنی شامل پیوندهای M-O-M)با یک نوع الکوکسید یا M- O – R با چند نوع الکوکسید) در محلول شروع به تشکیل می‌کند که در این واکنش M می‌تواند Si ، Al ، Ti ، Zn ، Sn ، Pb ، Ta و Cu و Ni و Co و غیره بوده و R یک گروه آلکیل مانند متیل، اتیل،

دیدگاهتان را بنویسید