منبع پایان نامه درمورد تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

۴-۲-۲ عملکرد بیولوژیک
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد( جدول ۴-۲) عملکرد بیولوژیک تحت تاًثیر تیمار رقم، باکتری و محلول پاشی قرار می‌‌گیرد و بر هم کنش رقم‌× باکتری ، رقم‌× محلول پاشی ، باکتری‌×‌محلول پاشی، اثرات ساده رقم، محلول پاشی و اثرات متقابل سه گانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد( جدول ۴-۲). در رقم ۰۳۳ تلقیح شده بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار روی با میانگین ۶۶/۹۲۰۲ کیلو گرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک مربوط به محلول پاشی منگنز با میانگین ۶۴۱۶ کیلوگرم در هکتار می‌باشد. ودر تیمار عدم تلقیح با باکتری رقم ۰۳۳ بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به محلول پاشی آهن + منگنز با میانگین ۶۶/۹۹۱۴ و کمترین مقدار مربوط به محلول پاشی همزمان منگنز با میانگین ۶۶/۵۳۷۲ و در رقم الیت بیشترین میزان شاخص برداشت مربوط به تیمار محلول پاشی منگنز با میانگین ۹۵۸۵ و کمترین مقدار مربوط به محلول پاشی آهن + منگنز با میانگین ۶۵۹۶ می‌باشد

شکل ۴-۱۲ پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم ۰۳۳ به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر

دیدگاهتان را بنویسید