پایان نامه ارشد درباره درمان دارویی

روی حیوانات زیادی تست شده است. کمپلکس یکی از این ترکیبات با فعالیت درمان دارویی علیه بیماری هپاتیت است که ساختار آن در شکل (۱-۱۲) نشان داده شده است [۵۳] .

شکل (۱-۱۲): وانادیوم یک عنصر شیمیایی است. عدد اتمی این عنصر ?? است. هم مانند فلز و هم غیر فلز عمل می‌کند و ترکیب‌های کمپلکس گوناگونی
می سازد. به عنوان فلز غیر

دیدگاهتان را بنویسید