پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تغییر اقلیم

در سال ۱۹۹۰ کاهش یافته و با این روند میزان آن تا سالد ۲۰۵۰ به ۱۵/۰ هکتار خواهد رسید کند (سازمان برنامه ریزی و مدیریت، ۱۳۸۴).

۱-۸- مدلهای گردش عمومی جو
به علت ایجاد نگرانی ناشی از تغییر اقلیم در بین مجامع مختلف علمی, سیاسی و اقتصادی و لزوم پیش بینی چگونگی شرایط آتی کره زمین, روشهای مختلفی جهت تعیین وضعیت اقلیم آینده بکار

دیدگاهتان را بنویسید