پایان نامه ارشد رایگان با موضوع کشورهای در حال توسعه، گازهای گلخانه ای

کشورهای در حال توسعه کمک کنند. همچنین یکی از اهداف اصلی آن ایجاد ساختار قانونی بین المللی بود که توسط کل شرکت کننده ها پذیرفته شود. در این کنوانسیون اشاره شد که کشورهای صنعتی مسئول بخش عمده ای از گسیل گازهای گلخانه ای هستند و به این خاطر باید هزینه های بیشتر را بپردازند. همچنین نتیجه گرفته شد که کشورهای صنعتی به عنوان اولین گام،

دیدگاهتان را بنویسید