پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گازهای گلخانه ای

باید گسیل گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۰۰ به مقدار سال ۱۹۹۰ کاهش دهند.
اهداف پیمان تنوع زیستی محافظت تنوع زیستی از طریق حفظ گونه ها و اکوسیستم ها و ایجاد قوانینی برای استفاده صحیح از منابع بیولوژیکی و فن آوری است. از بین رفتن گونه ها و آسیب دیدن اکوسیستم ها موضوع مورد بحث کارشناسان در این پیمان بود. از موارد مهم بیانه ریو در

دیدگاهتان را بنویسید