پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گازهای گلخانه ای، کشورهای پیشرفته

شامل محدودیتهای ویژه در گسیل گازهای گلخانه ای توسط هر یک از کشورهای صنعتی می باشد. در سال ۱۹۹۰ کشورهای صنعتی متعهد شدند که گسیل گازهای گلخانه ای را کاهش دهند ولی نتایج نشان داد که بجز کشورهای بلوک شرق، بیشتر کشورهای صنعتی به تعهد خود عمل نکردند.
۲۰% مردم جهان که در کشورهای پیشرفته زندگی می کنند، ۸۰% آلودگی جهان را تولید می

دیدگاهتان را بنویسید