پایان نامه ارشد رایگان درمورد آلومینیومی، لیموترش، ۱۵در، مرت

نسبی هوا به دست خواهد آمد (شکل ۱-۳) (اکبری و همکاران، ۱۳۸۸).

۳- ۱- ۳- خشک کردن در آون آزمایشگاهی
خشک کردن در دماهای ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سیلسیوس و در سه ترار انجام خواهد شد. لیموترش ها بر روی سه ورقه آلومینیومی با ابعاد ۱۵در ۱۵ سانتی مرت با وزن مشخص قرار گرفت. وزن اولیه ورق آلومینیومی و لیموترش اندازه گیری و در سه قسمت متفاوت

دیدگاهتان را بنویسید