پایان نامه ارشد رایگان درمورد درخشک، لیمو(، وکاملاٌسالم، تکرار)

میوه وکاملاٌسالم ازنظرعدم آلودگی قارچی انتخاب شدند.

۳- ۳- روش اجرای پژوهش و گروه بندی لیمو
درخشک کن به روش آون دردمای ۵۰ درجه سانتیگراد، تعداد ۵۰ پاکت کاغذی( هرپاکت به عنوان یک تکرار) که درهر پاکت تعداد ۱۰ عدد میوه لیمو( هرمیوه به عنوان یک نمونه) قرارداده خواهد شد.
درخشک کن به روش خورشیدی، تعداد ۵ پاکت و درهرپاکت تعداد ۱۰

دیدگاهتان را بنویسید