پایان نامه ارشد رایگان درمورد درفصل، محصول،، خواهدشد.، وبیماریهاوعلفهای

لیمو
پس از مشخص نمودن یکی ازباغات لیمو درجهرم که ازنظریکنواختی خاک، شیب زمین، سن وواریته درختان، تراکم وفاصله درختان درحداستانداردباشد، عملیات تأمین موادغذایی، آبیاری، مبارزه باآفات وبیماریهاوعلفهای هرزدرطول آزمایش انجام خواهدشد. سپس درفصل برداشت محصول، تعداد ۱۰۰۰ عددمیوه لیموی کاملاٌ هم وزن وهم اندازه وهم شکل ویکنواخت ازنظررنگ

دیدگاهتان را بنویسید