پایان نامه با موضوع دانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی، بیمارستان

فراهم آوری مقدمات لازم انجام گردید. برای نمونه گیری در گروه مورد، پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بابل پرونده های موجود در بایگانی بیمارستان امیرکلا که مربوط به نوزادان بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در این مراکز بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات تماس مادران کودکانی که فاقد

دیدگاهتان را بنویسید