پایان نامه با کلمات کلیدی خطاست.، ۳-۶-، اشیا،، و‌ایکون‌های

کار رفته در طراحی واسط کاربری باید قانونمند، تابع استاندارد و یکسان باشد.
۳-۵- جلوگیری از خطا۲۵ :

بهتر از طراحی پیام‌های خطای کامل، طراحی سیستم‌ها و واسط‌های کاربری با احتمال کمترین میزان بروز خطاست.
۳-۶- شناخت به جای دوباره فراخوانی۲۶ :
کاهش و حداقل شدن استفاده از حافظه کاربر با استفاده از طراحی اشیا، عبارات و‌ایکون‌های

دیدگاهتان را بنویسید