پایان نامه با کلمات کلیدی لیست‌های، معتبرترین، مکاشفه‌ای، ۱۹۹۱

خواهد شد.
Nielson در سال ۱۹۹۱ به عنوان یکی از اولین کسانی که به بررسی واسط کاربری و نرم افزار به روش ارزیابی مکاشفه ای پرداخت و لیستی مشتمل بر ۱۰ عنوان را برای این کار ایجاد کرد. این لیست در حال حاضر نیز به عنوان یکی از بهترین و معتبرترین لیست‌های ارزیابی مکاشفه‌ای استفاده می‌شود. این لیست در جدول ۱ به قرار زیر

دیدگاهتان را بنویسید