پایان نامه با کلمات کلیدی کاربر(شامل، مکاشفه‌ای، مصاحبه)، روش‌هایی

دانلود پایان نامه

تا امکان ارزیابی کاملی فراهم‌اید و در مورد امکانات اصلی شبکه‌های اجتماعی بحث و بررسی شود.
برای به دست آوردن نتیجه بهتر، از دو روش به طور همزمان استفاده شده است:
– ارزیابی مکاشفه‌ای
– تست کاربر(شامل پرسشنامه و مصاحبه)
۴-۱- روش‌های ارزیابی استفاده شده و توجیه استفاده از آنها:
روش‌هایی که در‌این تحقیق از آنها استفاده شده است

دیدگاهتان را بنویسید