پایان نامه با کلمات کلیدی and، نیاز،، سیستم۲۱، documentation

diagnose, and recover from errors
۱۰. Help and documentation
جدول ۱: لیست ارزیابی مکاشفه‌ای Nielson

در ادامه به تفضیل به توضیح لیست موجود در جدول۱ خواهیم پرداخت:
۳-۱- دیده شدن وضعیت سیستم۲۱ :
سیستم طراحی شده باید همواره به کاربر اطلاع دهد که در چه وضعیتی قرار دارد و چه کاری در حال انجام شدن است و در صورت نیاز، به

دیدگاهتان را بنویسید