پایان نامه با کلید واژه های فرستادند، نایبان، بردند-، گذرانیدند.

انجامید و از این غیبت صغری نامیده شد و از نظر شعاعی نیز این غیبت غیبتی همه جانبه نبود و شعاع و دامنه ی آن محدود بود به طوری که این غیبت نسبت به همه کس نبود، بلکه کسانی بودند که به صورتی با امام در تماس بودند آنان نایبان خاص امام بودند که کارهای مردم را می گذرانیدند. نامه ها و سوالات مردم را به نزد امام می بردند- یا می فرستادند و

دیدگاهتان را بنویسید