پایان نامه با کلید واژه های ۳۲۹، “غیبت، صغری))، کبری

بدان غیبت صغری گفته اند مرحله دراز مدت که بدان غیبت کبری گفته می شود.
“غیبت صغری)) از سال ۲۶۰ که سال وفات امام عسگری (ع) است آغاز گردید و در سال ۳۲۹ که سال وفات آخرین نماینده اوست پایان یافت. این غیبت از دو جهت محدود بود:
۱- جهت زمانی ۲- جهت شعاعی
از نظر زمانی کم تر از : ۷ سال ( ۶۹ سال و شش ماه و پانزده روز ) به طول

دیدگاهتان را بنویسید