پایان نامه با کلید واژگان تغییرات ساختاری

اولین گام در تغییرات ساختاری جستجو کرد.] ۵۸[
۱-۵- بررسی اثرات فضا الکترونی بر روی خواص کمپلکسهای باز شیف زنجیری:
بازشیفهای ۴ دندانه ای که از واکنش دو مول سالسیل آلدئید و یک مول آمین دو و یا سه دندانه تهیه می شوند در چند دهه اخیر شناخته شده اند. این لیگاندها زمانی که دو پروتون خود را از دست می دهند با فلزات دو ظرفیتی

دیدگاهتان را بنویسید