پایان نامه با کلید واژگان حجم,، الکترونگاتیوی,، است.از،

است.از کاربردهای در خور توجه این گروه از ترکیبات که بسیار مورد توجه است گزینش پذیر بودن آنها نسبت به برخی از کاتیونها و آنیونهائی است که وجود آنها در محیط مضر است. خواص و فعالیتهای یک گونه کمپلکس بطور عمده تحت تاثیر فلز مرکزی و ساختاری که توسط لیگاند به آن تحمیل می شود قرار می گیرد. به این مفهوم که اگر چه الکترونگاتیوی, حجم,

دیدگاهتان را بنویسید