پایان نامه با کلید واژگان فرومغناطیس، کمپلکسها، کاندیدای، رباهای

دهنده لیگاند و حلقه می توانند کوپلاژ فرومغناطیس یا آنتی فرومغناطیس داشته باشند. با تغییر نوع لیگاند فاصله بین دو حلقه و فاصله بین دو مرکز پارامغناطیس تغییر می کند ومی توان برهمکنش مغناطیسی دو مرکز را مقایسه نمود و برهمکنش فرومغناطیس را مشاهده کرد. این گونه کمپلکسها با واحدهای ساختاری ویژه خود کاندیدای مناسبی برای ساخت آهن رباهای

دیدگاهتان را بنویسید