پایان نامه با کلید واژگان لیگاندهای، گوناگونی، ۴و۵، ]۵۹[

یا بیشتر حاصل می شوند ]۵۹[ نمونه هائی از این گروه لیگاندها در زیر نشان داده شده است:

ترکیبهای گوناگونی بر پایه لیگاندهای باز شیف ۴و۵ دندانه و فلزات گروههای اصلی و واسطه سنتز شده

دیدگاهتان را بنویسید